Book 1:1 samtale
Se adresse

Etik- & samværspolitik

Alkohol:

I forbindelse med rejser og stævner er det ikke tilladt for aktive, ledere eller trænere at drikke alkohol, såfremt der er deltagere under 16 år – fra BCC tilstede.
Der må ikke serveres alkohol til unge under 16 år i forbindelse med aktiviteter i klubben.


Børneattester imod Pædofili:

På bestyrelsesmødet den 14. december 2006 vedtog bestyrelsen at indskærpe en procedure omkring indhentning af Børneattester vedrørende nye ledere og trænere mv.
 

Lov om indhentelse af Børneattester:

Fra den 1. juli 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på
trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år.
Loven betyder at foreninger skal indhente børneattest før tiltrædelse. Overtrædelse medfører bødestraf.
En børneattest indeholder oplysninger, om en eller flere af følgende typer af traffelovsovertrædelser, indhentet fra Det Centrale Kriminalregister:
 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Bestemmelser for indhentning af børneattester i Bornholms Cycle Club:

Alle der engageres som træner, instruktør, holdleder eller på anden måde skal have direkte kontakt
med børn under 15 år i Bornholms Cycle Club skal før tiltrædelse kunne præstere en ren børneattest fra Kriminalregisteret.
Alle oplysninger behandles fortroligt af en udpeget sagsbehandler i bestyrelsen (normalt formanden). Sagsbehandler og bestyrelse er underlagt tavshedspligt, også efter de har forladt bestyrelsen.
Bestyrelsen opfordrer alle nuværende trænere, ledere mv. der har direkte kontakt med børn under 15
år, til at aflevere en børneattest - via sagsbehandler (formanden). Dette er dog frivilligt.

 

Procedure:

 • Aftalen indgås direkte mellem sagsbehandler i bestyrelsen (formanden) og træneren/lederen mv.på nedenstående 2 blanketter.
 • Attesten ”Børneattest” udfyldes af sagsbehandler (formanden).
 • Blanketten ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister”udfyldes af træneren/lederen m.v.
 • Begge attester afleveres til sagsbehandler (formanden) i Bornholms Cycle Club, der underskriver”Børneattesten” og fremsender begge attester til Det Centrale Kriminalregister, Børneattester,Postboks 93, 2650 Hvidovre.
 • Når ”ren Børneattest” modtages (formanden) fra Det Centrale Kriminalregister, meddeles dette bestyrelsen og træneren/lederen mv. der så kan starte sit virke i Bornholms Cycle Club
 • Ved førstkommende bestyrelsesmøde godkendes træneren formelt, hvilket føres til referat framødet – og gengives i BCC-Nyt. ”Børneattesten” destrueres ved sagsbehandlers (formandens) foranstaltning.
 • Hvis attesten er positiv (belastende) sendes svaret direkte til DIF, der kontakter sagsbehandler (formanden) umiddelbart.
Personen kan forvente bortvisning fra Bornholms Cycle Club i alle henseender.

 

Følgende er undtaget loven:

 • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe (træning, løb).
 • Forældre og andre hjælpere som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.
 • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen.
 • Trænere, instruktører og holdledere som kun har med voksne at gøre.
Læs nærmere hos DIF om indhentning og håndtering børneattester.

Bornholms Cycle Club.
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28784706
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28784706