Book 1:1 samtale
Se adresse

Love & regler

Hent vedtægterne her (28.6 Kb)
Vedtægter for Bornholms Cycle Club
§ 1 Klubbens navn
§ 1.1 Klubbens Navn er:
Bornholms Cycle Club (BCC)
§ 1.2 Klubbens hjemsted er Rønne.
§ 1.3 Klubben er tilsluttet
Danmarks Cykel Union,
Sjællandsdistriktet.
 
§ 2 Klubbens formål
§ 2.1 BCC har til formål at fremme
alle former for cykelsport på
Bornholm.
§ 2.2 BCC arbejder for en god
sportsånd og et godt kammeratskab.
 
§ 3 Medlemmer
§ 3.1 BCC optager såvel aktive som
passive medlemmer.
§ 3.2 Medlemmerne hæfter ikke
personligt for klubbens forpligtigelser.
§ 3.3 Medlemmer skal ved deltagelse i løb,
afholdt under DCU, bære BCCs
klubtrøje.
§ 3.4 Vedrørende kørsel med
reklame(r) henvises til DCU's regler.
§ 3.5 Et medlem, som modarbejder
klubbens interesser, kan suspenderes
af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.
Sagen skal på først kommende
generalforsamling fremlægges som
selvstændigt punkt til evt. vedtagelse
 
§ 4 Kontingent & startpenge
§ 4.1 Der betales medlems-kontingent
til klubben og startpenge ved
cykelløb.
§ 4.2 Kontingentets størrelse
fastsættes på generalforsamlingen.
§ 4.3 Startpengenes størrelse
fastsættes af bestyrelsen og løbsleder.
§ 4.4 Står et medlem i restance, kan
bestyrelsen udelukke vedkomne fra
klubbens aktiviteter.
 
§ 5 Generalforsamling
§ 5.1 Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned.
Der indkaldes gennem klubbens
blad BCC-Nyt samt ved opslag på
klubbens hjemmeside med mindst 3
ugers varsel.
 
 
§ 5.2 Stemmeret / taleret har alle
medlemmer, der har været medlem af
klubben i de sidste 3 måneder før
generalforsamlingen.
§ 5.2.1 Stemmeret / taleret kan kun
udøves ved personligt fremmøde.
§ 5.3 Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal mindst
indeholde:
1. Valg af dirigent, der ikke må være
medlem af bestyrelsen.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning for det forløbne år
fremlægges til godkendelse.
4. Regnskab for det forløbne år
fremlægges til godkendelse.
5. Medlemskontingent for det
kommende år fastsættes.
6. Behandling af indkomne
forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for
to år.
8. Valg af bestyrelses suppleant(er)
for ét år.
9. Valg af revisor(er) for ét år.
10. Evt.
§ 5.4 Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen, skriftlig i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene offentliggøres senest 5
dage før generalforsamlingen på
klubbens hjemmeside samt ved
henvendelse til bestyrelsen.
§ 5.5 Dirigenten bestemmer
afstemningsmetoden. Dog skal, på
begæring fra et stemmeberettiget
medlem, valg og afstemning foregå
skriftligt.
§ 5.5.1 Ændringer i og tilføjelser til
vedtægterne kræver, at 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 5.5.2 Øvrige beslutninger træffes
ved absolut stemmeflertal.
§ 5.6 Kandidater til valg kan opstilles
ved fuldmagt eller personligt
fremmøde.
§ 5.7 Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes med 6 ugers varsel af
en enig bestyrelse eller 2/3 af
medlemmerne.
§ 5.7.1 Formålet med ekstraordinær
generalforsamling skal oplyses i
indkaldelsen.
§ 5.8 Generalforsamlingens referat
skal forelægges dirigenten før
offentliggørelse.
 
§ 6 Bestyrelsen
§ 6.1 BCC ledes af en bestyrelse,
bestående af 5 medlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges
for to år afgangen, ligeligt fordelt på
lige og ulige kalenderår.
§ 6.3 Umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling konstituerer
bestyrelsen sig med en formand / et
formandskab.
§ 6.4 Bestyrelsen udpeger / antager en
kasserer / regnskabsfører der under
bestyrelsens ansvar fører klubbens
regnskab.
§ 6.5 Bestyrelsen nedsætter og opløser
nødvendige ad hoc udvalg.
§ 6.6 Bestyrelsen kan vælge at lade,
udvalgsmedlemmer og andre
”tillidsfolk” i BCC, deltage i
bestyrelsens arbejde.
 
§ 7 Klubbens regnskab
§ 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for
et regnskab, der skal udvise klubbens
driftsresultat og status på en
overskuelig måde.
§ 7.2 Regnskabsåret er fra 1.
Januar til 31. december.
§ 7.3 Regnskabet fremlægges
revideret på klubbens ordinære
generalforsamling.
 
§ 8 Klubbens ophør
§ 8.1 Opløsning af klubben
kræver 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor mindst 50 %
af klubbens medlemmer er tilstede og
emnet er på dagsordenen.
§ 8.2 Klubben hæfter kun for sine
forpligtigelser med sin til enhver tid
hørende formue.
§ 8.3 Hvis klubben opløses,
tilfalder en eventuel nettoformue
Danmarks Cykel Union eller
anvendes til fremme for cykelsporten
på Bornholm. Spørgsmålet afgøres af
bestyrelsen.
 
§ 9 Ikrafttrædelse
Således vedtaget på
generalforsamlingen
den 28. november 2007 til
ikrafttrædelse umiddelbart efter
vedtagelsen. 
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28784706
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28784706